Stowarzyszenie Wiejskie "Zielona Przestrzeń"

Nasze Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w maju 2006 roku. Jest niezależną organizacją pozarządową skupiającą ludzi, którym bliska jest idea zachowania tradycyjnego charakteru wsi wraz z bogatą kulturą oraz walorami przyrodniczymi, a jednocześnie aktywizacja mieszkańców i harmonijny rozwój społeczny i ekonomiczny.

Naszym marzeniem jest, aby każda wieś stała się tętniącym życiem mikrokosmosem z zachowanymi silnymi więziami społecznymi, a wszelkie podejmowane działania były pełne szacunku wobec przyrody i dorobku poprzednich pokoleń.
Wierzymy, że to możliwe jeśli za naszą ideą podążą inni ludzie.

Dane Stowarzyszenia

Siedziba  
Grabowo 55
78-425 Biały Bór
Telefon 665363176
Email info@zielona.org
KRS 0000256601
REGON 300312351
NIP 7811784772
Konto PL 38 2130 0004 2001 0392 5716 0001
Volkswagen Bank Polska S.A.


Nasze cele

 • budowanie otwartego społeczeństwa obywatelskiego i wspieranie rozwoju wsi zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju,
 • wyrównywanie szans i przeciwdziałanie bezrobociu mieszkańców wsi,
 • przeciwdziałanie dyskryminacji, zwłaszcza z powodu płci, wyznawanej religii, niepełnosprawności, narodowości, wieku, orientacji seksualnej,
 • upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 • podniesienie społecznego poziomu świadomości ekologicznej na obszarach wiejskich,
 • popularyzacja idei rolnictwa ekologicznego oraz pozarolniczych form działalności na wsi,
 • promocja zdrowego stylu życia i postaw przyjaznych środowisku,
 • rozbudzanie tożsamości regionalnej i wspieranie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi,
 • działalność na rzecz integracji społecznej osób niepełnosprawnych,
 • wspieranie edukacji na terenach wiejskich,
 • podejmowanie, realizowanie i propagowanie inicjatyw edukacyjno-kulturalnych i artystycznych,
 • promocja i organizacja wolontariatu.